IDEOPLÆG

Stationsområdet og det tilstødende erhvervsområde står foran en gennemgribende udvikling frem mod et dynamisk bycenter for hele kommunen.

Et stort område omkring Viborg Station og nærtliggende erhvervs- og boligområder står over for en gennemgribende forvandling, der dels skal sikre bedre sammenhæng mellem midtbyen og sydbyens erhvervsområde på tværs af banen, dels skal give Viborg et knudepunkt for den lokale og den regionale, kollektive trafik.

 

Udviklingen af stationsområdet og det tilstødende erhvervsområde skal bidrage til at gøre midtbyen til et dynamisk bycenter for hele kommunen og give bud på den langsigtede anvendelse af erhvervsområdet. Samtidig skal projektet være med til at fremme en bæredygtig udvikling, fx ved at gøre det let og attraktivt at benytte bus, tog og cykel.

Helhedsplan

Garditgrunden

ETAPER

Viborg Byråd har vedtaget helhedsplan for Viborg Baneby. Helhedsplanen belyser hvordan et ældre bynært erhvervsområde kan udvikles til en levende, banebrydende og bæredygtig bydel og sammenhængen med omliggende byområder forbedres.

 

Helhedsplanen er udarbejdet med afsæt i en byplankonkurrence, afholdt i samarbejde mellem Realdania og Viborg Kommune.

 

Opgaven er at omdanne et centralt beliggende industriområde midt i Viborgs største omdannelsesprojekt på et økonomisk bæredygtigt grundlag og indenfor rammerne i helhedsplanen for Viborg Baneby.

 

Visionen er at denne proces kan foretages løbende over en årrække ved at fastlægge en overordnet fremtidig struktur for området der på en gang er både robust og fleksibel.

 

Metoden er at opdele området i mindre og praktisk håndterlige enheder, der kan udvikles uafhængigt af hinanden, når de markedsmæssige forudsætninger foreligger.

 

Værktøjet kan være at åbne arealet mod den omgivende by for at igangsætte en nødvendig opgradering af områdets status i omverdenens bevidsthed, igennem midlertidige anvendelser.

Garditgrunden ligger i krydspunktet mellem Den grønne sti og Hærvejsstien. Enkelte af de eksisterende bygninger er angivet med mulighed for genanvendelse, men dette er ikke et krav.

VOLUMENSTUDIER

En ny spændende bydel vokser frem - vi har lavet eksempler på disponering
- her set fra syd/vest.

EKSEMPEL PÅ DISPONERING

FRA IDE TIL VIRKELIGHED

Tankerne omkring Viborg Baneby er store - vi har udarbejdet en række kreative
forslag til området.

TRAFIK OG PARKERING - SHARED SPACES

De gennemgående fordelingsveje udformes som ’shared space’ i en samlet bredde på 12 m for at give optimal robusthed og fleksibilitet i forbindelse med den gradvise omdannelsesproces. Dette vejprofil giver plads til dobbeltrettet trafik og afmærket kantparkering i begge vejsider alternativt vinkelret parkering enkelte steder, mulighed for etablering af ’safe space’ for de svagere trafikanter og indretning af ankomstarealer til bebyggelsen samt indpasning af grønne lommer i gaderummet for at dæmpe hastigheden, skabe variation i gadebilledet og give mulighed for ophold, plads til cykler oa.

 

De smallere tværgående fordelingsveje udformes på samme vis som ’shared space’, men med en samlet bredde på i alt 9½ m. I vejprofilet er der indeholdt en kantzone i hver side til ’safe space’ og ankomstzoner. Kantparkeringen placeres skiftevis i hver vejside for at give plads til eventuel modkørende trafik, og vil således sammen med grønne lommer for ophold og cykelparkering virke hastighedsdæmpende.

 

Parkering løses delvist i gader og delvist integreret i bebyggelsen som mindre p-lommer indenfor byggefelternes afgrænsning. Som et supplement til dette foreslår vi at det eksisterende terrænspring langs den ny adgangsvej udnyttes til at etablere et nedsænket parkeringsområde under dele af bebyggelsen.


Denne løsning vil sikre fleksibilitet i forhold til forventningerne til parkeringsomfang, og samtidig give mulighed for at de overordnede mål omkring bymæssig tæthed og for at arealerne mellem husene kan bruges til udendørs aktiviteter og ophold kan opnås.

GD Ejendomme | Sct. Mathias Gade 66A | DK-8800 Viborg | Tlf. +45 31 35 03 30 | info@gdejendomme.dk

Webdesign af seemore.dk

